Salmon avocado, topped with spicy crunchy salmon & kani.

Razzle Dazzle

$10.00Price